GOAL SETTING – AKO EFEKTÍVNE STANOVOVAŤ CIELE V ŠPORTE

Webinar Goal setting

Stanovenie efektívnych cieľov je jednou z najdôležitejších mentálnych schopností. Na webinári si vysvetlíme, ako Vám rôzne druhy cieľov pomôžu pri zlepšovaní výkonnosti a aké najčastejšie chyby pri určovaní cieľov robia športovci alebo tréneri. Okrem efektívneho „Goal settingu“ si ukážeme aj to, akú rolu hrá v tomto procese naše podvedomie. Niektoré koncepty si priamo na webinári vyskúšate. Po jeho skončení obdržíte študijné materiály a praktické cvičenia, ktoré môžete využiť pri stanovovaní cieľov aj v budúcnosti.

Vzľadom k pretrvávajúcim opatreniam Krízového štábu SR spôsobenej Koronavírusovou pandémiou, vedenie ÚFTS sa mohlo zaoberať až v tejto dobe Požiadavkami z VK ÚFTS ktoré na nej odzneli a patrične na ne zareagovať.

K uvedenému sa vyjadril Prezident ÚFTS PhDr. Ladislav  BORBÉLY

Vážený kolegovia tréneri !

FT32017

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie jedného z našich kolegov - trénerov o možnosti získania odborného časopisu :

K predmetnej veci Vám chce Prezídium ÚFTS dať na vedomie, že výdavky na tvorbu daného časopisu čerpáme iba z členských poplatkov členov ÚFTS, a tak z toho vyplýva, že je predovšetkým určený jej členom (zdarma).  Bohužiaľ v terajšej dobe naša ÚFTS nemá dostatok vlastných či sponzorských finančných prostriedkov na vydávanie časopisu v printovej (tlačenej) forme.

I napriek uvedeným statusom sa Prezídium ÚFTS na svojom zasadnutí dohodlo, že daný odborný časopis sme ochotný sprístupniť i nečlenom ÚFTS, nakoľko nám záleží na prieniku informácii a poznatkov  pre celú trénerskú obec v našom futbalovom hnutí, ale za podmienky, že záujemca o dané číslo časopisu, resp. o celé ročné vydania môže tak učiniť  po úhrade jedného konkrétneho výtlačku  v hodnote € 3,00, alebo predplatením si celoročného vydania ( 4 výtlačky ) vo výške € 10,00. Úhrada by mala byť uskutočnená na účet ÚFTS :  SK7175000000004007853207 so správou pre príjemcu : „ poplatok za časopis ÚFTS č..... „ , alebo „ celoročný úhrada za časopis ÚFTS na rok.... „ !

Dňa 8.2.2020 sa v hoteli Flóra Trenčianske Teplice konala volebná konferencia ÚFTS. Po štvorročnom období bolo na delegátov konferencie zvoliť nové Prezídium únie. Delegáti si vypočuli správu o činnosti a hospodárení únie, zároveň boli svedkami ocenení dlhoročných členov a schválení Čestného prezidenta únie - p. Jaroslava Jambora.